Funktionärsträff den 10-11 April 2010

 
Årligen anordnar SSRK HS funktionärsmöte för områdesansvariga i avdelningar och rasklubbar.
Ordföranden, jakt retriever, jakt spaniel, viltspår, utställning och utbildning hade kallats till mötet.
Från vår avdelning åkte Daniel Broqvist som ansvarig för retriever, Elisabeth Persson, spaniel och Lillemor Ohlsson, utställning. Planen var att också Henry Carlsson som ordförande samt Lina Torstensson som är utbildningsansvarig skulle åka men fick förhinder i sista stund.

Samling var kl 12.00 på lördagen och eftermiddagen började med ett gemensamt föredrag om hur vi människor arbetar i grupp. Efter detta föredrag fick respektive områdesansvarig gå till sina grupper.
Vi ska kort redogöra vad vi behandlade i respektive grupp.

Utställning
Nya utställningsregler träder i kraft från och med 2011…Läs mer här
Vi gick igenom SRD (särskilda rasspecifika domaranvisningar). Det har kommit in utvärderingar från SKK:s utställningar från 2010 som fördelades till de raser som är medtagna. Vi gick igenom utställningsprogrammet för 2011.
Exteriördomaren Dan Ericsson var inbjuden på söndagen för att ge oss lite tips och tankar inför val av domare samt vad som är viktigt att tänka på.
Dessa möten är mycket värdefulla att åka på som ansvarig, man utbyter tankar och erfarenheter med övriga avdelningar.

Spaniel
Stor del av tiden gick på spanielsidan åt till att diskutera nya regelrevideringen. Ett omarbetat förslag presenterades där man hade vägt in de olika remissyttringarna. Största skillnaden mot tidigare förslag var att skogsfågel förslaget var borttaget och att championatsgrundande regler var ytterligare åtstramade.
Fjolårets jaktprov utvärderades och årets kommande jaktprovsprogram gicks igenom.
Det var två intressanta och givande dagar.

Retriever
Lördagen började med att remissen till de nya jaktprovsreglerna för A- och B-prov gicks igenom. Grundtankarna var att bereda möjlighet till fler startande ekipage och att upprätthålla bedömningsnivån på domarna. Hur de föreslagna regeländringarna skulle leda till detta kunde dock inte ansvariga redogöra för. De ansvariga till förslaget ville bringa tid till grupparbete runt förslaget, medan vi närvarande ville veta hur remissförslaget fallit ut. Efter lite diskussion fick vi en genomgång gällande remiss svaren. Det visade sig att förslaget troligen inte kommer att gå igenom eftersom 96 % inte hade tillstyrkt remissen i sin nuvarande utformning. Den enda ändring som majoriteten röstat för, gällande B-provs remissen, var borttagandet av släpspåret. Remissförslaget för A-provs reglerna hade de flesta tillstyrkt. Då diskussionerna var heta och känslorna svallade får vi se vad som presenteras inför fullmäktige.
Den sista timmen av lördagen blev mer konstruktiv då vi kunde lämna förslaget bakom oss och jobba med nya idéer. Förslagen från deltagande grupper rörde mestadels utbildning av fler provledare/kommissarier för att därigenom kunna få fler prov. Domarkonferenserna blev också ett ämne för diskussion då dessa bör ändras i sin utformning.
På söndagen gick planeringen mer som tänkt, ämnen som togs upp var jaktprovsprogrammet 2010 och 2011. Om Retrievermästerskapen ska anordnas som A- B- prov eller som idag att det finns ett val? En stor del av tiden diskuterades också Tollingproven och deras framtid.
Totalt sett två intensiva men lärande dagar.


linje
Blanketter, regler, resultat och mycket mer hittar du på SSRK's hemsida
linje
Tillbaka